دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت سبدگردان سهم آشنا 990,000 %99.00
2 شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا 10,000 %1.00