بازده صندوق

به طور کلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری، تامین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری می باشد . بر طبق بند٢ماده٥6اساسنامه صندوق ، اطلاعات بازدهی صندوق شام