هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی بازار آشنا به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی) معادل5 در هزار از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ یک میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 40 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالي با اراية مدارك مثبته با تأیید متولی صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه یک درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم و سهام تحت تمکلک صندوق و 0.3درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار بادرآمد ثابت تحت تملک صندوق و 2 درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها امکان پذیر است
4 کارمزد متولي سالانه یک در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 120و حداکثر 150میلیون ریال خواهد بود
5 کارمزد بازارگردان سالانه 0.5 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
6 حق‌الزحمه حسابرس مبلغ ثابت 90میلیون ریال به ازای هر سال مالی
7 حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق معادل0.01 درصد ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دوره اولیه صندوق
8 حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است، از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است.
9 هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها هزینۀ دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف 400 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
10 هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد. بر اساس مقررات مربوطه تعیین می شود.
کارمزد ابطال کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد. بر اساس مقررات مربوطه تعیین می شود.